اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر یدالله آزادی

روانشناسی ورزشی مدیرمسئول

b.ghaemi1357gmail.com

سردبیر

دکتر رحمان سوری

تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی

soorirahmanyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر زکیه رشیدآبادی

دکترای تخصصی مدیرداخلی

zakihrashidabadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحمان سوری

تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی

soorirahmanyahoo.com

دکتر یدالله آزادی

روانشناسی ورزشی هیات تحریریه

b.ghaemi1357gmail.com

دکتر فرشید طهماسبی

تربیت بدنی و علوم ورزشی(رفتار حرکتی) هیات تحریریه

farshidtahmasbiyahoo.com

دکتر حبیب هنری

مدیریت و برنامه ریزی هیات تحریریه

honari_hyahoo.com

دکتر رضا رجبی

تربیت بدنی و علوم ورزشی هیئت تحریریه

rrajabiut.ac.ir

دکتر فرزاد زیویار

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی هیات تحریریه

fzivyaralumni.ut.ac.ir

دکتر محسن حلاجی

مدیریت و برنامه ریزی هیات تحریریه

hallajymohsengmail.com

دکتر شهرام عروف زاده

مدیریت و برنامه ریزی هیات تحریریه

aroufzadgmail.com

دکتر نازیلا خیابانچیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی دکترای تخصصی

mis_khiabanchianyahoo.com

دکتر تکتم نعمتی

مدیریت و برنامه ریزی هیات تحریریه

nemati.toktamgmail.com

صفحه آرا

نسرین رنجبر اسفیجر

تحقیقات آموزشی اداره آموزش و پرورش شهر گلبهار

nasrin_ranjbar71yahoo.com