داوران

نام داور سمت / سازمان
یداله آزادی گروه آموزش تربیت بدنی پردیس شهید چمران تهران
دکتر حسین پورسلطانی دانشگاه پیام نور
پریسا پورنعمتی دانشگاه تهران
محسن حلاجی عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان
امین دهقان قهفرخی استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرزاد زیویار
دکتر رحمان سوری دانشگاه تهران
مجتبی صالح پور
شهرام عروف زاده
دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی دانشگاه تهران
دکتر شیما مجتهدی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
شهرام نظری عضو هیات علمی پردیس شهید چمران تهران دانشگاه فرهنگیان
تکتم نعمتی
دکتر حبیب هنری دانشگاه علامه طباطبایی