پژوهش در آموزش علوم ورزشی (RSSE) - فرایند پذیرش مقالات