مجوز اولیه نشریه علمی _تخصصی «پژویش در آموزش علوم ورزشی» با شماره ٥٠٠٠٠/١١٤٦٧/٦٠٠ مورخ ١٣٩٦/٠٨/٢٣ در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است. اولین شماره این نشریه در بهار 1398 چاپ می شود.

پردیس نسیبه تهران، در گامی دیگر و بهتر برای فراهم آوردن زمینه مناسب برای توسعه پژوهش و  تولید علم ،با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان از کلیۀ علاقه مندان دعوت می کند مقالات خود را بر اساس محورها و شرایط پذیرش برای بررسی و انتشار به سامانه این فصلنامه به آدرس:

 

sisport.cfu.ac.ir ارسال نمایند.

* نکته مهم:

شیوه نامه و نحوه ورود وثبت نام و ارسال مقاله در سامانه به طور کامل در بخش راهنمای نویسندگان این فصلنامه می باشد.

پایگاه نمایه کننده این نشریه سایت نشریه :

پژوهش در آموزش علوم ورزشی : sisport.cfu.ac.ir

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، مهر 1399، صفحه 1-132 

مطالعه شایستگی‌های مربیگری ورزش ایران

صفحه 52-88

علیرضا زمانی نوکاآبادی؛ شهرام عروف زاده؛ رسول نظری؛ احمدرضا موحدی